Algemene Voorwaarden

Digitaal gemak voor de vastgoedprofessional en bewoner

­­­­­

Inhoudsopgave:

Artikel   1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 – De prijs
Artikel 8 – Klachtenregeling
Artikel 9 – Geschillen
Artikel 10 – Aansprakelijkheid
Artikel 11 – Klantportaal
Artikel 12 – Geldigheid

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en met bemiddeling van ARX Groep Holding B.V. handelend onder de naam ArxGroep een overeenkomst op afstand aangaat met een Leverancier/Dienstverlener van Nutsvoorzieningen;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de levering- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de Bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die bemiddelt bij het maken van overeenkomsten tussen Leveranciers/Dienstverleners (al dan niet vermeld op de Website) en bezoekers van de Website van de Ondernemer.
 8. Website: Arxgroep.nl;
 9. Overeenkomst: een overeenkomst die tot stand komt tussen Consument en de  Leverancier/Dienstverlener met betrekking tot de verkoop van producten en/of diensten via de Website waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 10. Leverancier/Dienstverlener: Leverancier en/of Dienstverlener op het gebied van energie, internet, water, (digitale) televisie, vaste telefonie, mobiele telefonie en verzekeringen (hierna “Nutsvoorzieningen”) waarmee de Consument na tussenkomst van Ondernemer een overeenkomst kan aangaan, waarop de voorwaarden van de   Leverancier/Dienstverlener van toepassing zijn.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Arx Groep Holding B.V.
Leeuwenveldseweg 18
1382LX Weesp
Handelend onder de naam ArxGroep

Telefoonnummer: (10.00u-16.00u) +31 (0)85 – 273 5982
E-mailadres: info@arxgroep.nl

KvK-nummer: 65441877

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere bemiddeling en aanbod van diensten van de Ondernemer aan de Consument met betrekking tot de totstandkoming van de Overeenkomst op afstand tussen  Leverancier/Dienstverlener en Consument.
 2. Voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene voorwaarden aan de Consument via elektronische weg beschikbaar gesteld. De algemene voorwaarden kunnen door de Consument als pdf worden gedownload en geprint en zijn raadpleegbaar via de Website.
 3. De Algemene voorwaarden kunnen te allen tijde geheel of gedeeltelijk wijzigen. Consumenten worden tijdig van de wijzigingen op de hoogte gebracht doordat de Ondernemer dit op haar Website zal melden. Als de Consument de Ondernemer niet binnen tien werkdagen schriftelijk laat weten zich op grond van de redelijkheid en billijkheid niet in de wijzigingen te kunnen vinden, wordt de Consument geacht akkoord te zijn met de wijzigingen.

Artikel 4 – Het aanbod en de dienstverlening

1.    Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Aanbiedingen en/of offertes vervallen wanneer deze termijn is verlopen.   Ook de Bedenktijd wordt nadrukkelijk aan de Consument medegedeeld.

2.    De Ondernemer kan niet aan zijn aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien de Consument, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding en/of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.    Het aanbod bevat een zo nauwkeurig en gedateerd mogelijke omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Consument mogelijk te maken. Als de Ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

4.    Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

 1. de prijs inclusief belastingen;
 2. de eventuele kosten van aflevering;
 3. de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 4. het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 5. de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 6. de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
 7. de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
 8. of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de Consument te raadplegen is;
 9. de manier waarop de Consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
 10. de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
 11. de gedragscodes waaraan de Ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de Consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
 12. de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

5.    De Ondernemer zal de Consument telefonisch en/of digitaal informeren op basis van tarieven op dat moment en een aanbod doen van de  Leverancier/Dienstverlener die op dat moment het meest passend is en het meest aansluit op de behoefte van de Consument.

6.    De Ondernemer heeft een faciliterende rol en is geen partij in de Overeenkomst welke Consument en Leverancier/Dienstverlener samen aangaan. Bij het aangaan van de Overeenkomst tussen Consument en  Leverancier/Dienstverlener zijn de Algemene Voorwaarden van de   Leverancier/Dienstverlener  van toepassing.

7.    Consument gaat akkoord met de bemiddeling van Ondernemer en zal Ondernemer hierop nimmer aanspreken noch op eventuele directe of indirecte gevolgen hiervan.

8.    De Ondernemer is nimmer aansprakelijk voor schade die de Consument of Leverancier/Dienstverlener ten gevolge van de overeenkomst heeft geleden.

9.    De Consument en de desbetreffende derde of Leverancier/Dienstverlener zijn en blijven zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het opstellen en voor de inhoud van de overeenkomst en de algemene voorwaarden.

10. Bij akkoord van de geboden dienst en/of product wordt de Overeenkomst telefonisch opgenomen door middel van een bandopname en/of wordt de overeenkomst digitaal verstuurd en dient de afnemer digitaal in te stemmen met de Overeenkomst.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. Consument wordt geacht de op de Overeenkomst toepasselijke voorwaarden vóór de ondertekening van de Overeenkomst te hebben doorgelezen, althans daarmee bekend te zijn.
 2. Ondernemer biedt de producten en/of diensten van  Leverancier/Dienstverlener aan op haar Website met een opsomming van de belangrijkste kenmerken en of voorwaarden van de partners. Aan de content van de Website kunnen echter geen rechten worden ontleend.
 3. De door Ondernemer vermelde tarieven en prijzen zijn in Euro.
 4. De Ondernemer bevestigt het telefonisch besproken advies over de producten en/of diensten per email aan de Consument. De Consument stuurt vervolgens zijn schriftelijke instemming aan de Ondernemer ook per e-mail. De Ondernemer mailt dan het aanbod naar de Consument. De Consument kan dan, nadat hij de gelegenheid heeft gehad het aanbod te lezen, ondubbelzinnig per e-mail instemmen met het aanbod. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van ondubbelzinnige aanvaarding door de Consument van het aanbod.
 5. De Overeenkomst wordt digitaal verstuurd naar de Consument.
 6. De Consument draagt de volledige verantwoordelijkheid voor het verstrekken van de juiste gegevens aan de Ondernemer.
 7. Het opzeggen van de Overeenkomst komt voor rekening en risico van de Consument.
 8. De Ondernemer treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de Consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 9. De Ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de Consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst op afstand. Indien de Ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

 1. De Consument heeft de mogelijkheid de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen (de Bedenktijd). Deze termijn van 14 dagen gaat in op de dag na ondubbelzinnige acceptatie van het aanbod door Consument.
 2. Om gebruik te maken van zijn Herroepingsrecht, zal de Consument zich richten naar de door de Ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Bij voorkeur maakt de Consument gebruik van het model formulier.

Artikel 7 – De prijs

 1. De Ondernemer verkrijgt haar informatie zoals energieprijzen, digitale televisie, internet abonnementen, leveringsvoorwaarden en acties via de Leverancier/Dienstverlener. De Ondernemer zet zich volledig in om deze gegevens op waarheid te controleren, maar kan niet garanderen dat deze gegevens ten alle tijden up-to-date en volledig zijn. De beschikbare gegevens zijn een momentopname en kunnen constant veranderen.
 2. Het systeem van de Ondernemer stelt aan de hand van de door de gebruiker gegeven informatie een overzicht met de prijzen die op dat moment beschikbaar zijn. Aan dit overzicht van de Ondernemer kunnen geen rechten worden ontleend.
 3. De Ondernemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor tekortkomingen en/of nalatigheid van de Leverancier/Dienstverlener waar de Consument producten en/of diensten afneemt en/of Ondernemer de Consument naar heeft doorverwezen.
 4. De in het aanbod van producten en/of diensten genoemde prijzen zijn in euro’s en inclusief btw.
 5. De Ondernemer ontvangt een commissie vergoeding van de Leverancier/Dienstverlener, voor de geleverde diensten als intermediair.

Artikel 8 – Klachtenregeling

 1. De Ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure: Klachtenprocedure ArxGroep
 2. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 9 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de Ondernemer en de Consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

 1. De uitvoering van de Opdracht geschiedt geheel voor risico en verantwoordelijkheid van de Consument. De Ondernemer is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van de Ondernemer.
 2. De Ondernemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Consument. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.
 3. De Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat de Ondernemer is uitgegaan van door de Consument verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor de Ondernemer kenbaar behoorde te zijn.
 4. De Consument dient de schade waarvoor de Ondernemer aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 dagen na het ontstaan van de schade aan de Ondernemer te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.
 5. Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens de Ondernemer vervalt binnen één jaar nadat de Consument bekend is geraakt met het schadebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

Artikel 11 – Klantportaal 

 1. Nadat Consument akkoord is gegaan met deze algemene voorwaarden kan de Consument een profiel aanmaken in het klantportaal. Ondernemer biedt met dit klantportaal een digitale omgeving waarbij met één persoonsgebonden inlog toegang kan worden verkregen tot de persoonlijke informatie, informatie over producten en/of diensten en met de Ondernemer kan communiceren.
 2. Ten behoeve van deze online omgeving worden persoonsgegevens verwerkt. Hiervoor heeft de Ondernemer een privacyverklaring opgesteld.

Artikel 12 – Geldigheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn geldig vanaf 19 november 2019

 

3 Versie 01022023 

Creating Convenience

Contact ArxGroep 

Privacy

14 + 1 =